left images Contact Us
Photo Gallery
/xe/layouts/bio_sub/images/text_title/title_th_casestudy.gif
หน้าหลัก > กรณีศึกษา
 
List of Articles
No. Subject Author Date Views
26 คุณวราวุธ สุริย์ฉาย อายุ 69 ปี จ.สุรินทร์ โรคไต โรคเบาหวาน โรคหัวใจ โรคความดันโลหิตสูง Webmaster Jun 24, 2016 15739
25 คุณรัตนา อรุณนวล อายุ 50 ปี ปวดหัว ปวดหลัง เหนื่อยเพลียง่าย Webmaster Jun 24, 2016 14868
24 คุณพิชัย วารินทร์วรารักษ์ อายุ 50 ปี โรคไต ,โรคหัวใจ, โรคเบาหวาน , โรคความดันโลหิตสูง file Webmaster Jun 24, 2016 15216
23 คุณพวงชมพู อร่ามกุล อายุ 51 ปี มาจากประเทศนิวซีแลนด์ Pemphigus Vulgaries Webmaster Jun 24, 2016 15060
22 คุณบุญมี ฟักจีน อายุ 79 ปี โรคไต เบาหวาน ความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง Webmaster Jun 24, 2016 15773
21 คุณณฏฐ์มน พงศ์อริยนาทร อายุ 55 ปี SLE file Webmaster Jun 24, 2016 15085
20 คุณจิราพร ครุฑหอม อายุ 45 ปี โรควัยทอง กระดูกเสื่อม ความดันโลหิตสูง Autoimmune (ภูมิคุ้มกันทำร้ายตนเอง) Webmaster Jun 24, 2016 16265
19 คุณการุณ แสนวิเศษ อายุ 58 ปี อาการกล้ามเนื้ออ่อนแรง จากโรค Cerebella Atrophy Webmaster Jun 24, 2016 15605
18 คุณไอยรา เลิศบรรลือชัย อายุ 24 ปี รูมาตอยด์ Webmaster Jun 24, 2016 15508
17 คุณปทุมรัตน์ จุนนาง ปัจจุบันอายุ 33 ปี มะเร็งเต้านม file Webmaster Jun 24, 2016 16042